Donasi

close
Klik 2x untuk menutup(x)

Kumpulan Pidarta Bahasa Bali Lengkap


"Nyanggra Rahina Nyepi"
“Om Swastiastu”

Inggih suksma aturang titiang majeng ring pangeter baos antuk galah Sane kapaica ring titiang. Sedurung titiang ngelanturang atur pinih kapertama ngiring iraga sareng sami nunas ica ring Ida Sang Hyang
Widi, duaning sangkaning paswecan ida, iraga presida matemu ajeng ring
genah tur galahe sane becik puniki melarapan antuk nguncarang
panganjali umat "om swastyastu"sane wangiang titiang bapak kepala sekolah.
Sane wangiang titiang Bapak ibu guru, sapunika taler para sisia sarengsami sane tresna asihin titiang.Iraga pinaka umat Hindu pamekasne ring jagat Bali, pastika sampuntatas uning ring kewentenan panca yadnya sane pinaka sinalih tunggilpemargi sane kemargiang ring tri kerangka Hindu inggih punikapariindik Acara utawi upacara.
Upacara yadnya punika kemargiang nganutin Padewasan. Indik galahngelaksanayang yadnya punika kepah dados kalih, wenten sanekelaksanayang nyabran rahina sekadi mebanten saiban, surya sewana,miwah tri sandhya. Wenten taler Yadnya sane kalaksanayang nganutin ketekan padewasan.
Yadnya sane kemargiang nganutin ketekan padewasan taler kepah dadosmakudang pahan sekadi, 1)nganutin patemon triwara sareng pancawara,contohnyane Kajeng kliwon, 2)nganutin patemon sapta wara sareng pancawara sekadi Budha Kliwon, anggara kasih, 3)nganutin ketekan wuku sane kebawos pawukon sekadi Saraswati, galungan, kuningan,tumpek,pagerwesi, 4) nganutin ketekan sasih sekadi Siwa ratri lan Nyepi.Inggih ida dane sane wangiang titiang, sane mangkin lantur uningayang titiang indik tata cara ngelaksanayang rahina Nyepi. Rahina nyepi kemargiang nyabranwarsa duaning nganutin ketekan sasih. Rahina nyepi kelaksanayang ring Pananggal Apisan sasih Kedasa utawi warsa anyarring tahun saka. Ngelaksanayang Rahina nyepi kasuksman nyane mangda umat Hindu presida mulat sarira rikalane nyanggra warsa anyar turmaning pinaka galah nyuciang bhuana agung miwah bhuana alit. Rikala ngelaksanayang rahina nyepi wenten bratha sane patut kemargiang.Bratha punika kasengguh catur bratha penyepian sane kepah dados empat,
inggih punika 1)Amati Geni inggih punika nenten dados ngendihang api utawi ring sarira nenten dados krodha. 2)amati Karya inggih punika nenten dados ngambil pekaryan, 3)Amati Lelungan, inggih punika nenten dados melancaran, sane kaping 4)Amati Lelanguan inggih punika ngelaksanayang puasa tur maning nenten dados meliang-meliang.
Inggih ida dane, wantah asapunika presida antuk titiang nartayang indik Rahina Nyepi sane pinaka dasar mangda umat presida mulat sarira tur ngewerdiang jagat sane asri. Yening prade wenten atur titiang sane tan manut, titiang nunas geng rna pangampura.
Pinih ungkur titian ngaturang RAHAJENG NYANGGRA RAHINA NYEPI. Atur titiang kasineb antuk parama santih

 "Om Santih Santih Santih Om"Ngiring Rajegang Basa Bali

Om Swastiastu
    Inggih ida dane sareng sami, utamanipun :
Bapak guru sane dahat wangiang titiang
Punika taler para sawitra sawitra makesami
   Sedurung titiang nglantur matur atur, Ngiring sareng sami ngaturang suksemaning manah pamekas majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, melarapan antuk pasuecan ida, iraga sareng sami prasida makumpul iriki, manggihin karahayuan sekadi mangkin.
   Bapak  guru sane dahat wangiang titiang
Ring galahe sane becik puniki, lugrayang titiang matur samatra nganinin indik “Ngiring Rajegang Basa Bali”.
   Kawentenan pulo Baline pinaka pulo wisata budaya sane sampun kaloktah doh kantos ke dura Negara. Sampun sami uning tur pawikan, punika sami ngawinang jagat Baline kaparinama olih para janane "pulau seribu pura, pulau dewata, pulau surga utawi the last paradise". Napi sane ngawinang pulau Baline kaparinama asapunika?
   Sane ngawinang pulau Baline kaparinama asapunika tur kasenengin olih para janane boyaja tios, punika santukan keasrian palemahan pulau Baline, katuku malih antuk seni lan budaya maka miwah para jana Baline sane ngandap kasor utawi kuma warga, sami punika kadasarin antuk agama Hindu sane pinaka dasar mapineh jatma Baline. Nepek pisan ring tatuek miwah pamarginnyane minakadi panca yadnya sane kabaos ring kecap sastra agama. Punika kamanah antuk titiang ngawinang jagat Baline kasub ka dura Negara.
   Sane mangkin menawita majalaran sane sampun odar titiang. Pinunas titiang ring Iratu ida dane sareng sami ngiring dadabin indik kasukertan jagat Baline mangda kayang kawekas Rajeg lan lestari.
   Silih tunggil sane kanggon nguratang tur ngewerdiang seni budaya inggih punika nenten sios wantah Basa Bali druene sane pinaka tetamian utawi warisan saking leluhur iragane jatma Bali, punika ngawinang iraga patut bangga dados putra-putri Bali, pinunas titiang sumangdane budayane nenten rusak tur punah.
   Mangdane nenten iraga kabaos "Kadi katak sane wenten ring sor tunjunge", I kekupu saking doh ipun ngrasayang kamiikan ipun i sekar tunjung, sakewanten I katak yadiastun nampek ring genahe punika, setata nyongkok nenten ngerasayang kamiikan i sekar tunjung sane kalintang ngulangunin.
   Suksmanipun, iraga jagat Baline akeh pisan madue seni budaya, sane luihin utama kabaos adiluhung, ngawinang akeh parajanane saking dura Negara meled pisan manah ipun ngantenang seni budaya druene, sakewanten iraga sane magenah ring Bali nenten pati rungu kapining budaya druene, mangda nenten kadi asapunika.
    Basa Baline silih tunggil pinaka pangeling iraga dados jatma Bali, punika sane mawinang iraga mangda tetep ngangge basa Bali rikalaning mabaos sajeroning pagububan utawi pasawitran. Yening iraga nenten ngangge basa Bali druene sinah kesujatian iraga dados jatma Bali ical utawi ilang.
    Inggih ida dane sane tresna sihin titiang.
Yadiastun sane mangkin makueh pengaruh-pengaruh sane makta budaya miwah seni sane jaga nyaihin wiadin munahang seni budaya Baline . Sakewanten yening sampun iratu ida dane sareng sami eling ring kawentenan sastra Bali prasida antuk nyaringin pengaruh seni budaya sane jaga ngrangsuk ring sejeroning budaya Baline.
    Mawanti wanti titiang mapinunas ring iratu ida dane sareng sami mangda ngangge basa Bali druene mangda tetep Rajeg tur Lestari.

Om santih santih santih Om


Panyembrame Sajeroning Pawiwahan
  
Om Swastyastu

     Inggih ndawegang ring ida dane para atiti miwah para sameton sane banget baktinin titiang, sane prasida sueca, ledang ngrauhin titiang madrebe gawe, ri antuk punika titiang sakulawarga dahat nyukesemang pisan. Pangaptin titiang sakulawarga, mugi-mugi karauhan ida dane para sameton sinamian sami-sami ngledangin.
    Yen mungguing gawen titiange puniki sekadi sampun unggahang titiang ring sejeroning uleman, tan lian wantah muputang upacara upakara pawiwahan pianak titiange sane mawasta I Nyoman Santiasa saantukan ipun sampun jatu karmayang titiang prasida makurenan marep ring Ni Ketut Ekasari saking desa Bangsingkayu.indik pamargin  upakara pawiwahan punika sampun puputang titiang sane dibi , minakadi marupa upakara pabeakalaan kajengin olih kelihan Desa saha kulawargan titiange sinamian. Sorenipun kirang langkung jam tiga titiang nglanturang upakara melepeh ngelantur raris bebas.
     Inggih  sekadi mangkin tetujon titiange ngrauhang ida dane para semeton sinamian, tan liang wantah nunas restu miwah piteket-piteket marep pianak titiange, mugi-mugi Ida Sanghyang Widhiwasa asung wara nugraha ngicen karahayuan ring sang kaupakara  rauh ring sikian titiange sekulawarga.
     Lianan ring punika taler tan lali titiange ngaturang suksma, riantuk pasuecan ida dane para semeton titiang rauh saha rarapan (=jenukan, oleh-oleh). Sapunika taler marep ring sekeha truna-truni, klompok suka duka “ Satya Warga “  miwah kulawargan titiang ,sane ngwantu sajeroning karya puniki tan tali titiang ngaturang suksma banget.
     Make wesane atur titiang yan pada wenten makakirang langkung antuk titiang ngturang utawi wenten mekatunan lewihipun,inggihan ring payembrama, genah miwah aturan, riantuk punika titiang nunas geng rena sinampura.
     Sadurung titiang ngaturang parama santi, malih ajebos titiang nunas kaledangan Bapak kalihan Desa pinaka wakil saking para atiti, mangda sueca ngicenin piteket-piteket marep ring pianak tiiang maka kalih, mangda wenten anggena panuntun miwah pangancan sajeroning nglaksanaan alaki rabi. Suksma aturang titiang majeng ring Bapak kelihan Desa.


Om Santih,Santih,Santih Om


PIODALAN SARASWATI

“Om Swastiastu”

Bapak Kepala Sekolah sane wangiang titiang.
Para Guru-guru sane wangiang titiang.
Lan Stap Pegawe miwah Para Siswa sami sane kusumayang lan tresnasihin titing.

Sakaning sih pasuecan lan asung kerta waranugraha Ida, prasida titiang ngiring ida dane sareng mamangguhan karahayuan. Ring genahe sane becik punuki, ritatkala nyarengin pacentokan pidarta Basa Baline, lugrayang titiang matur amatra sane mamurda “Piodalan Saraswati”.

Melarapan antuk manah sane suci tur astiti bakti majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, irage sareng sami patut ngaturang bakti ritatkala rahina suci Sang Hyang Haji Sarawati, dumadak ida sueca nyurianin tur ngicen keselamatan ring iraga sareng sami.

Rahina suci Saraswati ring sejeroning pemargin Agama Hindu ring Bali kebawosang pinaka ngawit tedun wacakan sastra pengewuruhan ring jagate pinaka suluh pemargi sejeroning ngelanturang kauripan ring jagate puniki. Jatma sane nenteen uning ring kewuruhan Sang Hyang Haji Sastra sampung janten taan prasida ngeruruh pemargi kauripan becik, santukan ipun nenten pacang uning punapa punapi tatecare pemargi ngerereh pangupajiwa sane becik anggen ngelanturang kauripan nyane.

Ring pamargin rahina suci ring Bali, piodalan saraswati sinalih tunggil sane kaanggen pinake Dewi pencipta Ilmu Pengetahuan wantah Sang Hyang Haji Saraswati, sane kasimbulan antuk Dewi Cantik.. Saraswati kemargiang nemoning rahina Saniscara keliwon wuku Watugunung. Ritatkaal irika para siswa sareng sami sumuyuk ngaturang bakti melarapan antuk Canang suci lan wangi mangda Ida Betara suweca nedunang kaweruhan tur nuntun para siswa sami prasida ngmargiang anggah ungguh seperindikan Brahmacari sane kelaksanayang ring sekolah lan mangda ngicenin irage ilmu pengetahuan sane akeh gunane ring irage sinamian.

Rikanjekan rahina Saraswati, siosan ring ngaturang bakti mangdene para siswa sami ngulat sarira nincepang pekayunan mangda kaweruhan punika wiyakti menggah ring angga tur prasida pacang ngelaksanayang ring sejeroning pemargin kehidupan tur setata ngeruruh pemargi sane becik manut sekadi pinuntun Sang Hyang Aji Dharma tur ngicalang pikayunan tan becik sane mikobetin jatma lan jagate.

Bapak Kepala Sekolah, Guru-guru, Stap Pegawe miwah Siswa sareng sami sane tresnasehin titing, asapunika atur titiang ngindikang menakadi Ngrajegang Ksusilan, make kirang langkung lan manawi wenten tan manut ring arsa, sekadi unjuk lungsur, anggah ungguhin basa, titiang nunas geng rena sinampura. Pinaka pingintat atur titiang antuk parama shanti,

“Om Shanti Shanti Shanti Om“


NGRAJEGANG KASUSILAN
"Om Swastiastu"

Bapak Kepala Sekolah sane wangiang titiang.
Bapak lan Ibu Guru sane baktinin titiang.
Miwah Para Sisia sami sane kusumayang lan tresnasihin titing.

Angayubagia pisan titiang polih ngemiletin pacentokan mapidato puniki. Titiang uning ring padewekan belog, jugul apunggung, tur pangkah milu-milu tuung. Meled manah titang sareng ngrameang Wali Warsa sekolah.

Para semeton sinamian, pakrimikan para penglingsire, muah surat kabare mungguing kawentenan I raga, para truna trunine sampun keni pinungkan kemerosotan moral, wastanin titiang ngandap-ngesorang kasusilaan. Wiakti makeh pracihnan ipun, umpami: kaping siki, para gurune pakrengkeng pakrimik, ngandikayang hasil evaluasi para sisiane mangkin makeh sane ring sor patakon, tur kocap tan prasida urukang. Jengah manah titiang miragiang indike puniki. Praciri kaping kalih, makeh para trunane oneng mapunyah-punyahan, katagihan tuak arak, miwah miras sane tiosan. Yening sampun punyah, napi malih sampun keni narkoba, narkotik obat berbahaya punika.

Meweh sampun nambanin meweh sami, rerama, kluarga jantos banjare taler keni pakeweh. Yening sampun punyah, munyine ngawag, parisolah ngapak-apak, ngadug-adug. Pedih rasane ngatonang indike puniki. Praciri kaping tiga, para sisiane makeh katelimpung matungkas majaguran ring margi-margi sareng sami sisia ngawinang paiketan para sisiane belah buyar, ngicalang kagilikan masemeton sejeroning sisia. Yening nglimbak patungkas puniki prasida nguugang Negara Kesatuan I ragane. Pracihna kacatur, inggih punika parilaksana tan manut gama, bebas tanpawates sajeroning truna-truni, sane mapuara ngusakang paridabdab masekolah. Jejeh ngeri titiang ngrawatang di mata parisolah sakadi puniki.

Para semeton sinamian, titiang nunas pangampura, santukan titiang ngelanturang sane wastanin titiang ngandap-ngesorang kasusilan truna-trunine I wau, menawi I raga keni silih sinunggil ipun. Nangin dumadak para sisa iriki bebas saking catur mala punika. Ngiring mangkin midabdabin mangda pinungkan I wau tan nglahlah ngrangsuk ring padewekan. I raga para sisia patut eling ring swadarmaning sisia, inggih punika seleg malajah, sumungkem ring pituduh rerama, susrusa ring pawarah guru. Wantah ring mungpung truna pinih becika murukang rage.

Kaping kalih dohin punika sne mawasta miras sane makrana punyah, miwah narkoba sane makrana ngreredang bayu miwah tuuh. Ketiga ngiring sareng smi eling ring raga. I raga masemeton sareng sami ring sajebag Negara Indonesia Impasin pisan punika sane makrana biuta sajeroning pagubugan para sisia. Makeh sane patut laksayang, sane ngawerdiang dewek, umpami macentok seni budaya, macentok mapadu olah raga, macentok sajeroning iptek muah sane lianan. Kacatur patut eling ring sesame sane manggeh kasusilan. Kelidan gegodane sane prasida ngusakang katelebane nguruh kaweruhan, pagehin ragane antuk budi pakerti sane becik, keret indriane tur poras-poras masuitra.

Inggih asapunika atur titiang ngindikang menakadi Ngrajegang Ksusilan, make kirang langkung lan manawi wenten tan manut ring arsa, sekadi unjuk lungsur, anggah ungguhin basa, titiang nunas geng rena sinampura. Pinaka pingintat atur titiang antuk parama shanti
"Om Shanti Shanti Shanti Om"


KEMERDEKAAN RI KAPING-69

Suksma aturang titiang majeng ring pengeter baos antuk galah sane kapaica ring dewek titiang.
Sedurung titiang ngelanturang atur pinih ajeng lugrayang titiang ngaturang rasa angayu bagia ring sajeroning manah majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, duaning sangkaning paswecan Ida, iraga presida matemu ring galahe sane becik puniki. Tiang jagi ngelanturang pidarta sane mamurda “Kemerdekaan RI Kaping-69”, melarapan antuk menganjali umat

OM SWATIASTU
Sane wangiang titiang Bapak kepala sekolah
Sane wangiang titiang,Ibuk Desi utawi guru basa bali titiang lan guru sane tiosan.
Sapunika taler timpal timpal titiang sane dahat tresna asihin titiang .

Ida dane sareng sami, ring rahina mangkin 17 Agustus 2014
kelaksanayang acara Peringatan Hut Kemerdekaan Republik Indonesia sane kaping 69. Ring sekolahan SAKURA punika jagi kelaksayang peringatan HUT punika. Acara peringatan sane kauunggah inggih punika acara upacara bendera ring lapangan Garuda. Dumogi sangkaning acara peringatan puniki presida raris semangat patriotik pahlawan kemerdekaan katulad olih para sisia, para guru miwah warga Indonesia sareng sami. Acara peringatan puniki madwe kasuksman sane becik pisan inggih punika mawit acara peringatan puniki iraga presida pacang uning tur eling ring jasa para pahlawane punika. Raris yening sampun setata eling ring jasa para pahlawan, pastika sampun iraga nenten pacang ngusakin panegara puniki.

Ida dane sareng sami taler irage patutnyane setata miara panegara indonesia sane sampun merdeka puniki antuk ngemargiang wewangunan. Wewangunan punika nenten ja wantah ring fisik kemanten, mental spiritual iraga patut taler kewangun mangda sida raris meparilaksana sane becik sane manut ring perundang-undangan ring Indonesia. Yening sampun iraga presida ngemargiang wewangunan punika, pastika sampun arwah para pejuang kemerdekaan ngemolihang napi sane sampun dados pengapti para pejuang punika.

Ring kesepakatan guru sareng sami, sapa sira sane nenten sareng nyarengin upacara bendera ring peringatan HUT punika, jagi lakar kena sanksi. Sanksi punika, sane nenten ngelaksanayang upacara bendera pacang ngaba utawi ngaturang tumbuhan sane idup ring sekolahnyane.

Inggih ida dane sane wangiang titiang, asapunika presida antuk titiang nartayang indik kasuksman Acara peringatan HUT RI ke 69 puniki. Ngiring ngawit saking mangkin, iraga sareng sami setata miara keasrian panegara indonesia. Yening wenten atur titiang sane nenten mungguh ring pekahyunan, titiang nunas pangampura.
Titiang sineb antuk parama santih.

OM SANTIH SANTIH SANTIH OM


Info Klise Saya hanyalah seorang blogger biasa yang jauh dari kata sempurna dan disini saya ingin berbagi pengalaman pribadi kepada pembaca melalui blog ini. Ilmu yang bermanfaat harus dibagikan kepada orang lain, agar bisa dijadikan sbuah pembelajaran dan termotivasi.

0 Response to "Kumpulan Pidarta Bahasa Bali Lengkap"

Post a Comment

Silakan Tinggalkan Komentar Anda

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

loading...

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel