Donasi

close
Klik 2x untuk menutup(x)
loading...

Contoh Makalah Kesusastraan Bali


PANGAKSAMA
Om Swastyastu
        Pangayubagia uningayang titiang majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa duaning malarapan pasuecan-ida, titiang lan sawitran titiang prasida muputang tugas Bahasa Bali indik laporan sane mamurda “Kasusastraan Bali”. Laporan puniki kasurat gumanti wenten kanggen negepin pabuatan materi pelajahan Muatan Lokal Bahasa Daerah Bali SMA/SMK kelas XII. Tugas laporan  puniki kasurat manut sumber-sumber ring internet lan ring buku Widia Sari Untuk SMA/SMK kelas XII. Pangaptine mangda titiang lan sawitran titiange prasida uning teken kasusastraan bali.
          Duaning tatan hana suweta anulus, titiang patut ngangkenin, sasuratan puniki kantun ring paripurna. Manut ring saluir kakirangan ipun titiang lan sawitran titiang nunas agung rena pangampura. Astungkara mawiguna
Om Santih Santih Santih Om
Banyuatis, 30 Januari 2020
Sang sinurat,

DAGING BUKU
Pangaksama............................................................................................................ 1
Daging Buku........................................................................................................... 2
SARGAH 1 PENDAHULUAN.............................................................................. 3
1.1 Latar Belakang............................................................................................. 3
1.2 Rumusan Masalah........................................................................................ 3
1.3 Tetujon......................................................................................................... 3
SARGAH 2 PEMBAHASAN................................................................................ 4
2.1 Klasifikasi Murda Karya Sastra................................................................... 4
      2.1.1 Klaifikasi Murda Karya Sastra Manut Wangun................................. 4
2.2.2 Klasifikasi Murda Karya Sastra Manut Basa Sane Kaanggen............ 7
2.2.3 Klasifikasi Murda Karya Sastra Manut Tata Cara Ngelimbak........... 7
2.2.4 Klasifikasi Murda Karya Sastra Manut Aab....................................... 8
2.2 Pabinayan karya sastra modern lan Tradisional........................................ 12
2.3 Cihna  Karya  Sastra Modern lan Tradisional........................................... 13
2.4 Karya sastra............................................................................................... 13
2.4.1 karya sastra bali : Eda Ngaden Awak Bisa....................................... 13
2.4.2 Wangun Karya Sastra (Eda Ngaden Awak Bisa)............................. 14
2.4.3 Basa Sane Kaanggen ring  Karya Sastra (Eda Ngaden Awak Bisa). 14
2.4.4 Tata Cara Ngelimbakang Karya  Sastra (Eda Ngaden Awak Bisa). 14
2.4.5 Aab Sane Kaanggen Ring Karya Sastra (Eda Ngaden Awak Bisa). 14
2.4.6 Piteket Karya Sastra (Eda Ngaden Awak Bisa)................................ 14
SARGAH 3 PENUTUP......................................................................................... 15
3.1 Kesimpulan................................................................................................ 15
3.2 Saran.......................................................................................................... 15
DAFTAR PUSTAKA...................................................................................... 16
SARGAH 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

       Kasusastraan Bali sampun kaloktah ring dura Negara krana kaluwihan lan madaging piteket – piteket sane ngeranayang pikayunanne becik.Yening manut aab kasusastraan punika wenten kasusastraan bali purwa lan kasusastraan bali anyar, yening manut tata cara ngelimbakang kasusastraan punika wenten susastra tutur lan susastra sasuratan, yening saking basa sane kaanggen kasusastraan punika wenten kasusastraan nganngen bahasa bali, bahasa kawi, miwah bahasa tengahan.
1.2 Rumusan Masalah
1.2.1 Napi manten klasifikasi karya sastra sane manut wangun, karya sastra    sane manun basa sane kaanggen, karya sastra sane manut tata cara ngelimbak, lan karya sastra sane manut aab?
1.2.2  Napi pabinayan karya sastra modern lan tradisional?
1.2.3 Napi cihna karya sastra modern lan tradisional?
1.2.4 Piteket napi sane wenten ring karya sastra?
1.3 Tetujon
1.3.1 Mangda uning teken klasifikasi karya sastra sane manut wangun, karya sastra    sane manun basa sane kaanggen, karya sastra sane manut tata cara ngelimbak, lan karya sastra sane manut aab.
1.3.2  Mangda uning teken pabinayan karya sastra modern lan tradisional.
1.3.2 Mangda uning teken cihna karya sastra modern lan tradisional
1.3.3 Mangda uning teken piteket sane wenten ring karya sastra.

         


SARGAH 2
PEMBAHASAN
        
*      TEGES KASUSASTRAAN
             Kruna kasusastraan mawit saking kruna sastra polih pangater su- miwah konfiks ka-an. Kruna sastra mateges "ajah-ajahan", pangater su- mateges luih/becik, konfiks ka-an nyinahang artos "kawentenan. Dados ipun, kasusastraan mateges kawentenan ajah-ajahan sane luih utawi becik.
              Malarapan teges kruna kasusastraan punika, kasusastraan Bali inggih punika saluir ajah-ajahan utawi kaweruhan sane becik, pakaryan para wagmine ring Bali sane kasurat mabasa Bali, inggian nganggen aksara Bali miwah huruf Latin.
             Manut para wagmine, sane kabaos sastra Bali nenten je sane nganggen basa Bali kemanten, taler saluir sasuratan mabasa Bali, mabasa Kawi utawi Jaya Kuna makadi kakawin, parwa-parwa, sloka palawakia, miwah kidung.
             Dadosipun, kasusastraan Bali inggih punika saluir tetamian marupa reriptan ajah-ajahan mautama, sane kasurat mabasa Bali miwah mabasa Kawi, inggian sane kasurat nganggen aksara Bali miwah mahuruf Larin.

2.1 Klasifikasi Murda Karya Sastra
2.1.1 Klaifikasi Murda Karya Sastra Manut Wangun
a. Gancaran
  Gancaran inggih punika kekawian utawi karangan sane bebas sane nenten kaiket antuk uger-uger. Kasusastran Bali Purwa sane mawangun gancaran minakadi :
Ø  Satua-satua Bali sane kapupulang ring "Kembang Rampe Kasusastran Bali Purwa" sane kapupulang olih I Gusti Ngurah Bagus sareng I Ketut Ginarsa.
Ø  Mahabharata olih Bhagawan Byasa.
Ø  Satua Ni Diah Tantri Olih I Made Pasek.
Ø  Tunjung Mekar olih I Ketut Sukrata.
Ø  Miwah sane lianan.
b. Tembang                                             
    Puisi ring sajeroning Kasusastran Bali Purwa kabaos Tembang. Pepalihan tembang manut pepalihan I Gusti Ketut Ranuh minakadi :
(a)   Gegendingan (Sekar Rare)
·         Gending Rare upami : juru pencar, jenggot uban, made cenik, mati delod pasih, miwah sane lianan.
·         Gending Jejangeran upami : putri ayu, siap sangkur, majejangeran, miwah sane lianan.
·         Gending Sangiang upami : puspa panganjali, kukus arum, suaran kembang, miwah sane lianan.
(b)   Sekar Alit
Tembang Macapat, taler kawastanin sekar alit, tembang alit, utawi tembang sinom pangkur. Tembang macapat akehnyane wenten dasa soroh makadi :
Ø  Pupuh Dangdang Gula.
Ø  Pupuh Sinom.
Ø  Pupuh Durma.
Ø  Pupuh Pangkur.
Ø  Pupuh Mijil.
Ø  Pupuh Semarandana.
Ø  Pupuh Pucung.
Ø  Pupuh Ginada.
Ø  Pupuh Ginanti.
Ø  Pupuh Maskumambang.
       Tembang macapat punika sajeroning kasusastra prasida kaanggen ngwangun geguritan. Geguritan inggih punika kakawian utawi karangan sane kawangun antuk tembang macapat. Upami :
Ø  Geguritan Sampik Ingtai, ngangen tembang macapat campuran, olih Ida Ketut Sari.
Ø  Geguritan Jaya Prana, ngangen tembang macapat ginada kewanten, olih I Ketut Putra.
Ø  Geguritan Basur, ngangen tembang ginada kemanten, olih Ki Dalang Tangsub.
Ø  Geguritan Sucita miwah Subudi, ngangen tembang macapat campuran, olih Ida Bagus Ketut Jelantik.
Ø  Geguritan Tamtam, ngangen tembang macapat campuran, olih I Ketut Sangging.
Ø  Miwah sane lianan.
(c)   Sekar Madya
       Kidung utawi Tembang Tengahan utawi Sekar Madia, punika taler marupa kakawian utawi karangan sane kawangun antuk sekar madia makadi kidung Tantri, kidung Sri Tanjung, miwah sane lianan. Kidung punika yening tetesin malih wenten sane marupa :
      Kidung sane ngangge tembang macapat. Basa sane kaanggen marupa basa tengahan sakewanten kawangun antuk tembang macapat makadi :
Ø  Kidung Ranggalawe.
Ø  Kidung Sri Tanjung.
Ø  Kidung Pamancangah Dalem.
Ø  Kidung Amad Muhamad.
Ø  Kidung Kaki Tua, miwah sane lianan.
Ø  Kidung sane nganggen kidung sujati makadi :
·         Malat.
·         Wargasari.
·         Alis-alis Ijo.
·         Tantri, miwah sane lianan.
(d)   Sekar Agung
    Kekawin utawi Tembang Gede utawi Sekar Agung utawi Wirama inggih punika kakawian utawi karangan sane kawangun antuk wirama makadi:
Ø  Kekawin Ramayana olih Empu Yogi Swara.
Ø  Kekawin Bharata Yudha olih Empu Sedah miwah Empu Panuluh.
Ø  Kekawin Arjuna Wiwaha olih Empu Kanwa.
Ø  Kekawin Sutasoma olih Empu Tantular.
Ø  Kekawin Siwaratri Kalpa olih Empu Tanakung.
Ø  Kekawin Semarandhana olih Empu Darmaja.
Ø  Kekawin Gatotkaca Sraya olih Empu Panuluh.
Ø  Kekawin Writtasancaya olih Empu Tanakung.
Ø  Kekawin Negarakethagama olih Empu Prapanca.
Ø  Kekawin Kresnayana olih Empu Triguna, miwah sane lianan.

c. Palawakya
         Palawakya punika wantah karya sastra gancaran sane kawacen manut hreswa (bawak) lan dhirga (panjang) labuh suarannyane, sane maiketan ring tata titi ngwacen Basa Jawa Kuna, minakadi kasusastraan Parwa sane lumrah manut saking kasusastraan epik Mahabrata miwah kanda sane mawit saking Ramayana.

2.2.2 Klasifikasi Murda Karya Sastra Manut Basa Sane Kaanggen
        Yening uratiang saking basa sane kanggen nyurat utawi maosang susastra punika wenten nganggen basa bali, basa kawi utawi jawa kuna, taler wenten nganggen basa bali tengahan utawi jawi tengahan.

2.2.3 Klasifikasi Murda Karya Sastra Manut Tata Cara Ngelimbak
a. Susastra Tutur
      Susastra tutur inggih punika kasusastraan bali sane katuturang saking pamiarsa sane asiki ka pamiarsa sane tiosan. Sane ngeranjing ring susastra tutur luir ipun:
Ø  Gegendingan
Ø  Satua-satua
Ø  Paribasa bali

b. Susastra Sasuratan
      Susastra sasuratan inggih punika kasusastraan bali sane kawedar ngangge sasuratan. Sane ngeranjing ring sastra sasuratan minakadi:
Ø  Sane mawangun tembang (geguritan, kidung, kakawin)
Ø  Sane mawangun puisi bali anyar
Ø  Sane mawangun gancaran utawi fiksi(cerpen, novel, miwah drama)

2.1.4 Karya Sastra Manut Aab
a.  Susastra Bali Purwa
     Kasusastraan Bali purwa inggih punika kasusastraan sane pinih riin ring Bali. Kasusastraan Bali purwa kaapah dados tigang soroh, minakadi gancaran, tembang lan palawakia.
1) Gancaran
  Gancaran inggih punika kekawian utawi karangan sane bebas sane nenten kaiket antuk uger-uger. Kasusastran Bali Purwa sane mawangun gancaran minakadi :
Ø  Satua-satua Bali sane kapupulang ring "Kembang Rampe Kasusastran Bali Purwa" sane kapupulang olih I Gusti Ngurah Bagus sareng I Ketut Ginarsa.
Ø  Mahabharata olih Bhagawan Byasa.
Ø  Satua Ni Diah Tantri Olih I Made Pasek.
Ø  Tunjung Mekar olih I Ketut Sukrata.
Ø  Miwah sane lianan.
2) Tembang                      
    Puisi ring sajeroning Kasusastran Bali Purwa kabaos Tembang. Pepalihan tembang manut pepalihan I Gusti Ketut Ranuh minakadi :
(e)   Gegendingan (Sekar Rare)
·         Gending Rare upami : juru pencar, jenggot uban, made cenik, mati delod pasih, miwah sane lianan.
·         Gending Jejangeran upami : putri ayu, siap sangkur, majejangeran, miwah sane lianan.
·         Gending Sangiang upami : puspa panganjali, kukus arum, suaran kembang, miwah sane lianan.
(f)    Sekar Alit
Tembang Macapat, taler kawastanin sekar alit, tembang alit, utawi tembang sinom pangkur. Tembang macapat akehnyane wenten dasa soroh makadi :
Ø  Pupuh Dangdang Gula.
Ø  Pupuh Sinom.
Ø  Pupuh Durma.
Ø  Pupuh Pangkur.
Ø  Pupuh Mijil.
Ø  Pupuh Semarandana.
Ø  Pupuh Pucung.
Ø  Pupuh Ginada.
Ø  Pupuh Ginanti.
Ø  Pupuh Maskumambang.
       Tembang macapat punika sajeroning kasusastra prasida kaanggen ngwangun geguritan. Geguritan inggih punika kakawian utawi karangan sane kawangun antuk tembang macapat. Upami :
Ø  Geguritan Sampik Ingtai, ngangen tembang macapat campuran, olih Ida Ketut Sari.
Ø  Geguritan Jaya Prana, ngangen tembang macapat ginada kewanten, olih I Ketut Putra.
Ø  Geguritan Basur, ngangen tembang ginada kemanten, olih Ki Dalang Tangsub.
Ø  Geguritan Sucita miwah Subudi, ngangen tembang macapat campuran, olih Ida Bagus Ketut Jelantik.
Ø  Geguritan Tamtam, ngangen tembang macapat campuran, olih I Ketut Sangging.
Ø  Miwah sane lianan.
(g)   Sekar Madya
       Kidung utawi Tembang Tengahan utawi Sekar Madia, punika taler marupa kakawian utawi karangan sane kawangun antuk sekar madia makadi kidung Tantri, kidung Sri Tanjung, miwah sane lianan. Kidung punika yening tetesin malih wenten sane marupa :
      Kidung sane ngangge tembang macapat. Basa sane kaanggen marupa basa tengahan sakewanten kawangun antuk tembang macapat makadi :
Ø  Kidung Ranggalawe.
Ø  Kidung Sri Tanjung.
Ø  Kidung Pamancangah Dalem.
Ø  Kidung Amad Muhamad.
Ø  Kidung Kaki Tua, miwah sane lianan.
Ø  Kidung sane nganggen kidung sujati makadi :
·         Malat.
·         Wargasari.
·         Alis-alis Ijo.
·         Tantri, miwah sane lianan.
(h)   Sekar Agung
    Kekawin utawi Tembang Gede utawi Sekar Agung utawi Wirama inggih punika kakawian utawi karangan sane kawangun antuk wirama makadi:
Ø  Kekawin Ramayana olih Empu Yogi Swara.
Ø  Kekawin Bharata Yudha olih Empu Sedah miwah Empu Panuluh.
Ø  Kekawin Arjuna Wiwaha olih Empu Kanwa.
Ø  Kekawin Sutasoma olih Empu Tantular.
Ø  Kekawin Siwaratri Kalpa olih Empu Tanakung.
Ø  Kekawin Semarandhana olih Empu Darmaja.
Ø  Kekawin Gatotkaca Sraya olih Empu Panuluh.
Ø  Kekawin Writtasancaya olih Empu Tanakung.
Ø  Kekawin Negarakethagama olih Empu Prapanca.
Ø  Kekawin Kresnayana olih Empu Triguna, miwah sane lianan.

3) Palawakya
     Palawakya punika wantah karya sastra gancaran sane kawacen manut hreswa (bawak) lan dhirga (panjang) labuh suarannyane, sane maiketan ring tata titi ngwacen Basa Jawa Kuna, minakadi kasusastraan Parwa sane lumrah manut saking kasusastraan epik Mahabrata miwah kanda sane mawit saking Ramayana.
Conto Palawakya:
KITAB ADI PARWA, (Halaman 200)
Ikang kabrahmacaryan ginawe yaken
Ring apan teaku dumadyakna nganak
 Anmangkana ling sang dewa brata
Karenga dewata sabda de sang dewa brata
 Ling ning dewata
Bisma ngarannya katakut nikang ksatrya ikang pratijnya
Apan tan hana ksatrya atinggala kadatwan
Artos :
Inggih indik kabrahmacaryane punika jagi kalaksanayang titiang
Mejanten titiang nenten pacang madue pianak
Wawu asapunika pangandikan sang dewa brata
Kapireng sabdan ida bhatara , olih sang dewa brata
  Munggwing pangandikan dewatane
Bisma adannyane , sane mapiteges janjine sane kajejehin olih para ksatriane
Dening nenten wenten ksatria ninggalin kaagungan
b. Susastra Bali Anyar
           Kesusatraan bali anyar nganutin pamargin panglimbakang kesusastraan Indonesia baru. nanging kawentenan tan sawibuh kasusastraan Indonesia .yadyastun asapunika ,macihna kasusastraan baline kantun maurip ,urip gridip –gridip ,ngacan sue dumadak mlih nglimbak ,ngansan seger .
Sakadi sampun kateraangang ring sjeng kasusastraan bali anyar kakawitin antuk tahun 1931 , maciri antuk novel “ Nemu Karma “ olih I Wayan Gobyah .
kasusastraan bali anyar kawangun antuk :

·         Novel ( roman )
·         Cerpen Bali Anyar
·         Puisi Bali Anyar
·         Drama Bali Anyar

Novel Bali Anyar minakadi
a)      Novel Nemu Karma ( 1931 ) olih I Wayan Gobiah.
b)      Malancara Ka Sasak ( 1935 – 1939 )olih I Gede Srawana ring majalah Djatajoe
c)      Katemu Ring Tampaksiring olih Made Sangra.
d)      Sayong ( 1999 ) olih I Nyoman Manda
e)      Awengi Ring Hotel Sentral (2004) olih I G. P. Bawa Samar Gantang

Puisi Bali Anyar minakadi
a)      Sasih Karo Ring Bali olih I Made Taro.
b)      Galang Bulan olih K. Putra.
c)      Mati Nguda olih Putu Sedana.
d)      Idup Lan Mati olih Made Sanggra.
e)      Bali olih Ngurah Yupa.
f)       Pura Agung Jagat Natha olih Wayan Rugeg Nataran.
g)      Margarana olih I Wayan Rugeg Nataran.
h)      Pangubaktian Tan Payasa olih I Gusti Putu Antara.
i)       Denpasar Sane Mangkin olih Made Sanggra.

Cerpen Bali Anyar minakadi:
a)      Ketemu Ring Tampak Siring olih I Made Sangra
b)      Leak Lemahan olih Djelantik Santa
c)      Godeg olih Komang Adnyana
d)      Sipta Durmanggala olih I G. P Bawa SamarGantang

Drama Bali Anyar minakadi
a)      Kirana ( Drama Anak – Anak Th. 2005 ) olih I Nyoman Wanda ( Pondok Temu Wutu Br. Treges Gianyar )
b)      Gusti Ayu Klantir (1999) olih A Wijat S. Ardi ring buku ” Gending Girang Sisi Pakerisan “

2.2 Pabinayan  Kesusastraan bali Purwa lan Modern

        1. Kesusastraan bali Purwa
            - Ngangge awig awig
            - Bantang Kesusastraan bali Purwa inggih punika pewayangan, kerjaan
            - Nenten Kaungahang aran pangarannyane
            - Kesusastraan bali Purwa ngangge basa kawi, jawa kuna miwah Bali Tradisional

     
       2. Kesusastraan bali modern
              - Bebas tenwenten Uger uger
- Bantang Kesusastraan bali modern inggih punika inggih punika pikobet    sosial para jnanane
- Kaungahang secara janten aran pengarang nyane
- Kesusastraan bali modern ngangge Basa Bali Modern sane mangkin


2.3 Cihna  Karya  Sastra Modern lan Tradisional
2.3.1 Cihna karya sastra  modern
a)      Lelimbakannyane saking kasusastraan nasional.
b)      Nenten kaiket antuk uger-uger.
c)      Ngewacen nenten nganggen tembang.
d)      Bantang kasusastraan bali  modern inggih punika ngeninin indik pikobet sosial para janane.
e)      Nganggen basa modern sane mangkin.

2.3.2 Cihna karya sastra tradisional
a)      Sampun leket ring kayun para janane lan kayun ring ketah ipun utawi kaiket ring pustaka suci agama hindu.
b)      Kaiket antuk uger-uger padalingsa.
c)      Ritatkala ngewacen nganggen tembang.
d)      Nenten kaunggahang aran pangarannyane.
e)      Bantang kasusastraan bali purwa inggih punika pewayangan.
f)       Ngangge basa kawi, jawi kuna, lan bali tradisional.

2.4  Conto Karya sastra

2.4.1 karya sastra bali : Pupuh Ginada (Eda Ngaden Awak Bisa)

Pupuh Ginada
Eda ngaden awak bisa,                             8a
depang anake ngadanin,                            8i
geginane buka nyampat,                            8a
anak sai tumbuh luhu,                                8u             
ilang luhu buke katah,                                8a
yadin ririh,                                                  4i
liu enu pablajahan.                                      8a


2.4.2 Wangun Karya Sastra (Eda Ngaden Awak Bisa)
        Yening cingak saking wangun utawi kawentenannyane Karya sastra puniki (pupuh ginada)  rumasuk karya sastra sane mawangun tembang. Tembang punika wenten sekar rare, sekar alit, sekar madya, lan sekar agung, karya sastra puniki rumasuk  sekar alit utawi tembang macapat
2.4.3 Basa Sane Kaanggen ring  Karya Sastra (Eda Ngaden Awak Bisa)
        Yening selehin saking basa sane kaanggen kasusastraan bali wenten sane nganggen basa bali, basa kawi utawi jawa kuno lan basa tengahan utawi jawi tengahan. Basa sane kaanggen ring kasusastraan puniki (pupuh ginada)  inggih punika basa bali.
2.4.4 Tata Cara Ngelimbakang Karya  Sastra (Eda Ngaden Awak Bisa)
          Yening cingak saking tata cara ngelimbaknyane karya sastra puniki rumasuk susastra sasuratan. Susastra sasuratan inggih punika kasusastraan bali sane kawedar nganggen sasuratan.
2.4.5 Aab Sane Kaanggen Ring Karya Sastra (Eda Ngaden Awak Bisa)
         Kasusastraan bali manut aab wenten kasusastraan bali purwa lan kasusastraaan bali anyar. Karya sastra puniki rumasuk kasusastraan bali purwa.
2.4.6 Piteket Karya Sastra (Eda Ngaden Awak Bisa)
     De ngaden diri iraga suba dueg, depang anak lian sane menilai diri iraga. Ibaratang iraga nyampatang luhu lakar ada terus menerus luhu lamen suba telah. Nu liu debu diapin iraga suba merasa dueg. Nu liu sane patut iraga pelajahin krana tusing ada manusa sane sempurna.
SARGAH 3
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
     kasusastraan Bali inggih punika saluir ajah-ajahan utawi kaweruhan sane becik, pakaryan para wagmine ring Bali sane kasurat mabasa Bali, inggian nganggen aksara Bali miwah huruf Latin. Yening manut aab kasusastraan punika wenten kasusastraan bali purwa lan kasusastraan bali anyar, yening manut tata cara ngelimbakang kasusastraan punika wenten susastra tutur lan susastra sasuratan, yening saking basa sane kaanggen kasusastraan punika wenten kasusastraan nganngen bahasa bali, bahasa kawi, miwah bahasa tengahan.
3.2 Saran
      Iraga dados sisya patut uning teken kasusastraan bali, minakadi artosnyane, jimbar kasusastraan bali lan contoh karya sastranyane, cihna kasusastraan bali modern lan tradisional, lan pabinayan kasusastraan bali modern lan tradisional.


DAFTAR PUSTAKA

http://yogaswaradipta.blogspot.com/2014/06/contoh-palawakya.html?m=1
http://ikadekaryanaprayoga.blogspot.com/2017/01/kasusastraan-bali.html?m=1
http://nyomanalit99. blogspot.com2015/06/kesusastraan-bali-purwa-miwah.html?m=1

Info Klise Saya hanyalah seorang blogger biasa yang jauh dari kata sempurna dan disini saya ingin berbagi pengalaman pribadi kepada pembaca melalui blog ini. Ilmu yang bermanfaat harus dibagikan kepada orang lain, agar bisa dijadikan sbuah pembelajaran dan termotivasi.

0 Response to "Contoh Makalah Kesusastraan Bali "

Post a Comment

Silakan Tinggalkan Komentar Anda

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

loading...

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

loading...